Regulamin imprez speed dating organizowanych przez MiniRandki.pl

 1. Aby wziąć udział w imprezie speed dating organizowanej przez MiniRandki.pl należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie odpowiadającej konkretnemu wydarzeniu.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać swoje imię, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz płeć. Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy i nie są udostępniane innym uczestnikom spotkania, ani podmiotom trzecim.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca jest zaksięgowanie płatności (szybki przelew online lub przelew tradycyjny). Koszt udziału w imprezie widoczny jest na stronie z opisem wydarzenia.
 4. W imprezach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, będące singlami (nie pozostające w związkach partnerskich).
 5. W trakcie trwania imprezy uczestnicy na kartkach otrzymanych od organizatora wyrażają chęć kontynuowania znajomości z wybranymi osobami oraz zaznaczają, który z kontaktów ma zostać udostępniony tym osobom (adres e-mail, numer telefonu lub oba te kontakty). Wybrane dane kontaktowe zostają przekazywane tylko i wyłącznie w przypadku wzajemnego wskazania chęci kontynuowania znajomości przez konkretne osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonej wcześniej imprezy. W takiej sytuacji zapisane osoby niezwłocznie otrzymują informację drogą mailową lub SMS-ową. Zapisanym osobom organizator może zaproponować alternatywny termin/terminy spotkania. W sytuacji, gdy zaproponowany termin/terminy nie będą odpowiadać uczestnikom, wniesiona wcześniej opłata zostaje w całości zwrócona bezpośrednio na konto bankowe, z którego dokonana była płatność. Zwrot środków następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 7. W przypadku odwołania imprezy z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 zwrot płatności następuje w ciągu maksymalnie 180 dni.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 6 i 7, w celu uzyskania zwrotu płatności zapisana osoba powinna wysłać żądanie zwrotu płatności drogą elektroniczną na adres info (a) minirandki.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o odwołaniu imprezy.
 9. Zapisanie się na wybraną imprezę speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie e-maili oraz SMS-ów z informacjami o kolejnych spotkaniach w wybranym przez siebie mieście oraz o innych usługach i produktach firmy. Uczestnik, który dokonał rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu MiniRandki.pl. Zgodę tę można w każdej chwili anulować poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce informacyjnej e-maila lub przesłanie wiadomości na adres info (at) minirandki.pl. Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na imprezę osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot dokonanej wcześniej opłaty za udział w imprezie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika poprzez sprawdzenie jego dokumentu tożsamości. W przypadku gdy uczestnik nie mieści się w przedziale wiekowym lub nie wyraża zgody na okazanie dokumentu, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na imprezę takiej osobie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot dokonanej wcześniej opłaty za rezerwację miejsca.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Kwestię tę reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jego treścią, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z przyczyn losowych, jest możliwość wybrania innego terminu imprezy pod warunkiem przesłania do Organizatora informacji o swojej nieobecności najpóźniej na 26 godzin przed imprezą. W przypadku wyższej ceny za udział obowiązującej w imprezie w nowym terminie, konieczne jest dokonanie dopłaty.
 14. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub nieobecność na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia zarezerwowanego miejsca przez osobę, która zgłosiła rezerwację.
 15. Ze względu na specyfikę organizowanych imprez, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.
 16. Organizator nie odpowiada za mniejszą liczbę uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i harmonogramie imprez.
 17. Ze względu na specyfikę imprezy, zastrzegamy prawo do nie wpuszczenia osób spóźnionych dłużej niż 15 minut. Osobom spóźnionym, nie dopuszczonym do udziału w imprezie nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanej płatności.
 18. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji miejsca na imprezie z powodu złamania przez uczestnika regulaminu (np. w przypadku podania nieprawdziwych danych, zapisania się do innej grupy wiekowej niż właściwej dla wieku uczestnika), zwrócona płatność zostaje pomniejszona o opłatę manipulacyjną wynoszącą 10 zł za każde zarezerwowane miejsce.
 19. Uczestnik wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pełni.
 20. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać drogą mailową – info (at) minirandki.pl.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZACH W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII SARS-CoV-2

 1. Uczestnik zapisując się na wydarzenie oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. O wszelkich zmianach w tym zakresie zobowiązuje się poinformować Organizatora przed spotkaniem.
 2. Uczestnik zgadza się na udostępnienie przez Organizatora swoich danych osobowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wystąpienia przypadku zarażenia SARS-CoV-2 przez któregoś z uczestników spotkania lub przez pracownika Organizatora lub lokalu, w którym odbywa się spotkanie.
 3. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
 4. Uczestnik po wejściu do lokalu ma obowiązek dezynfekcji dłoni. Płyny do dezynfekcji są udostępnione Uczestnikom przez Organizatora.
 5. Zalecane jest używanie własnych długopisów podczas trwania spotkania. W przypadku braku własnego długopisu, Organizator udostępnia Uczestnikom długopisy, które są dezynfekowane przed i po każdym spotkaniu.
 6. Uczestnicy spotkania zobowiązują się do utrzymania dystansu między innymi uczestnikami, a także pracownikami Organizatora oraz lokalu, w którym odbywa się spotkanie.
 7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Uczestników minimalna odległość między stolikami wynosi 2 metry.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas trwania spotkania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MiniRandki.pl z siedzibą w Krakowie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
  – Imię,
  – Dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko,
  – Numer telefonu,
  – Adres mailowy,
  – Wiek
  – Płeć.
 4. Dane osobowe i kontaktowe uczestników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów serwisu MiniRandki.pl lub do momentu, gdy usługobiorca serwisu MiniRandki.pl wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela serwisu MiniRandki.pl.
 5. Państwa dane możemy przekazywać osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Uczestnik zgadza się na udostępnienie przez Organizatora swoich danych osobowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wystąpienia przypadku zarażenia SARS-CoV-2 przez któregoś z uczestników spotkania lub przez pracownika Organizatora lub lokalu, w którym odbywa się spotkanie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wejściówek na eventy organizowane przez MiniRandki.pl.
 8. Klientom serwisu przysługuje prawo żądania dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.