Regulamin imprez speed dating organizowanych przez MiniRandki.pl

 1. Administratorem serwisu www.minirandki.pl jest firma “RISE GROUP” z siedzibą w Krakowie (NIP 6472383230, REGON:365294600).
 2. Aby wziąć udział w imprezach speed dating organizowanych w ramach serwisu www.minirandki.pl należy dokonać zamówienia na stronie konkretnego wydarzenia oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać swoje imię, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz płeć. Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy i nie są udostępniane innym uczestnikom imprezy, ani podmiotom trzecim.
 4. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca jest zaksięgowanie płatności (szybki przelew online lub przelew tradycyjny). Koszt udziału w imprezie widoczny jest na stronie z opisem wydarzenia.
 5. W imprezach speed dating mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, będące singlami (nie pozostające w związkach partnerskich).
 6. W trakcie trwania imprezy uczestnicy na kartkach otrzymanych od organizatora wyrażają chęć kontynuowania znajomości z wybranymi osobami oraz zaznaczają, który z kontaktów ma zostać udostępniony tym osobom (adres e-mail, numer telefonu lub oba te kontakty). Wybrane dane kontaktowe zostają przekazywane tylko i wyłącznie w przypadku wzajemnego wskazania chęci kontynuowania znajomości przez konkretne osoby.
 7. Uczestnicy imprez muszą mieścić się w przedziałach wiekowych przypisanych konkretnym imprezom. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika poprzez sprawdzenie jego dokumentu tożsamości. W przypadku gdy uczestnik nie mieści się w przedziale wiekowym lub nie wyraża zgody na okazanie dokumentu, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na imprezę takiej osobie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot dokonanej wcześniej opłaty za rezerwację miejsca.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z przyczyn losowych, jest możliwość wybrania innego terminu imprezy pod warunkiem przesłania do Organizatora informacji o swojej nieobecności najpóźniej na 26 godzin przed imprezą. W przypadku wyższej ceny za udział obowiązującej w imprezie w nowym terminie, konieczne jest dokonanie dopłaty.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na imprezę osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników imprezy. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot dokonanej wcześniej opłaty za udział w imprezie.
 10. Organizator nie odpowiada za mniejszą liczbę uczestników niż wynikająca z planu imprezy podanego w ofercie i harmonogramie imprez.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu imprezy.
 12. Ze względu na specyfikę organizowanych imprez, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia osobie, bez podania przyczyny.
 13. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Kwestię tę reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jego treścią, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej.
 14. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub nieobecność na imprezie, wiąże się z obowiązkiem opłacenia zarezerwowanego miejsca przez osobę, która zgłosiła rezerwację.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonej wcześniej imprezy. W takiej sytuacji zapisane osoby niezwłocznie otrzymują informację drogą mailową lub SMS-ową. Zapisanym osobom organizator może zaproponować alternatywny termin/terminy imprezy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin/terminy nie będą odpowiadać uczestnikom, wniesiona wcześniej opłata zostaje w całości zwrócona bezpośrednio na konto bankowe, z którego dokonana była płatność. Zwrot środków następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 16. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 6 i 7, w celu uzyskania zwrotu płatności zapisana osoba powinna wysłać żądanie zwrotu płatności drogą elektroniczną lub SMS-ową w odpowiedzi na wiadomość z informacją o odwołaniu imprezy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania informacji o odwołaniu imprezy.
 17. Złożenie zamówienia udziału w imprezie speed dating oznacza zgodę na otrzymywanie e-maili oraz SMS-ów z informacjami o kolejnych imprezach w wybranym przez siebie mieście oraz o innych usługach i produktach firmy. Klient, który złożył zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny serwisu www.minirandki.pl. Zgodę tę można w każdej chwili anulować poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce informacyjnej e-maila lub przesłanie wiadomości na adres info (at) minirandki.pl. Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klientów innym firmom w celach zarobkowych.
 18. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info (at) minirandki.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
 19. Ze względu na specyfikę imprezy, zastrzegamy prawo do nie wpuszczenia osób spóźnionych więcej niż 15 minut, które nie poinformują o tym fakcie organizatora.
 20. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji miejsca na imprezie z powodu złamania przez uczestnika regulaminu (np. w przypadku podania nieprawdziwych danych, zapisania się do innej grupy wiekowej niż właściwej dla wieku uczestnika), zwrócona płatność zostaje pomniejszona o opłatę manipulacyjną wynikającą z poniesienia kosztów transakcji i jej zwrotu.
 21. Uczestnik składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pełni.
 22. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać drogą mailową – info (at) minirandki.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma “RISE GROUP” z siedzibą w Krakowie (NIP 6472383230, REGON:365294600).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy.
 4. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
  – Imię,
  – Numer telefonu,
  – Adres e-mail,
  – Wiek
  – Płeć.
 5. Dane osobowe i kontaktowe uczestników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów serwisu www.minirandki.pl lub do momentu, gdy usługobiorca serwisu wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela serwisu.
 6. Państwa dane możemy przekazywać osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży biletów na imprezy organizowane w ramach serwisu www.minirandki.pl.
 8. Klientom serwisu przysługuje prawo żądania dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.