Regulamin imprez speed dating organizowanych przez MiniRandki.pl

 1. Aby wzi膮膰 udzia艂 w imprezie speed dating organizowanej przez MiniRandki.pl nale偶y wype艂ni膰 formularz zg艂oszeniowy umieszczony na stronie odpowiadaj膮cej konkretnemu wydarzeniu.
 2. W formularzu zg艂oszeniowym nale偶y poda膰 swoje imi臋, numer telefonu, adres e-mail, wiek oraz p艂e膰. Dane te s膮 niezb臋dne do prawid艂owego przebiegu imprezy i nie s膮 udost臋pniane innym uczestnikom spotkania, ani podmiotom trzecim.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji swojego miejsca jest zaksi臋gowanie p艂atno艣ci (szybki przelew online lub przelew tradycyjny). Koszt udzia艂u w imprezie widoczny jest na stronie z opisem wydarzenia.
 4. W imprezach mog膮 bra膰 udzia艂 jedynie osoby pe艂noletnie, b臋d膮ce singlami (nie pozostaj膮ce w zwi膮zkach partnerskich).
 5. W trakcie trwania imprezy uczestnicy na kartkach otrzymanych od organizatora wyra偶aj膮 ch臋膰 kontynuowania znajomo艣ci z wybranymi osobami oraz zaznaczaj膮, kt贸ry z kontakt贸w ma zosta膰 udost臋pniony tym osobom (adres e-mail, numer telefonu lub oba te kontakty). Wybrane dane kontaktowe zostaj膮 przekazywane tylko i wy艂膮cznie w przypadku wzajemnego wskazania ch臋ci kontynuowania znajomo艣ci przez konkretne osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo艂ania wyznaczonej wcze艣niej imprezy. W takiej sytuacji zapisane osoby niezw艂ocznie otrzymuj膮 informacj臋 drog膮 mailow膮 lub SMS-ow膮. Zapisanym osobom organizator mo偶e zaproponowa膰 alternatywny termin/terminy spotkania. W sytuacji, gdy zaproponowany termin/terminy nie b臋d膮 odpowiada膰 uczestnikom, wniesiona wcze艣niej op艂ata zostaje w ca艂o艣ci zwr贸cona bezpo艣rednio na konto bankowe, z kt贸rego dokonana by艂a p艂atno艣膰. Zwrot 艣rodk贸w nast臋puje w ci膮gu maksymalnie 3 dni roboczych.
 7. W przypadku odwo艂ania imprezy z powodu ogranicze艅 zwi膮zanych z epidemi膮 COVID-19 zwrot p艂atno艣ci nast臋puje w ci膮gu maksymalnie 180 dni.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o kt贸rych mowa w pkt. 6 i 7, w celu uzyskania zwrotu p艂atno艣ci zapisana osoba powinna wys艂a膰 偶膮danie zwrotu p艂atno艣ci drog膮 elektroniczn膮 na adres kontakt (a) minirandki.pl w terminie nie d艂u偶szym ni偶 30 dni od daty og艂oszenia informacji o odwo艂aniu imprezy.
 9. Zapisanie si臋 na wybran膮 imprez臋 speed dating oznacza zgod臋 na otrzymywanie e-maili oraz SMS-贸w z informacjami o kolejnych spotkaniach w wybranym przez siebie mie艣cie oraz o innych us艂ugach i produktach firmy.聽Uczestnik, kt贸ry dokona艂 rejestracji wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych w celach handlowych na potrzebny portalu MiniRandki.pl. Zgod臋 t臋 mo偶na w ka偶dej chwili anulowa膰 poprzez klikni臋cie w odpowiedni link w stopce informacyjnej e-maila lub przes艂anie wiadomo艣ci na adres info (at) minirandki.pl.聽Organizator nie przekazuje danych kontaktowych klient贸w innym firmom w celach zarobkowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wst臋pu na imprez臋 osobom, co do kt贸rych ma podejrzenie, 偶e s膮 pod wp艂ywem alkoholu lub innych substancji odurzaj膮cych lub kt贸rych zachowanie mog艂oby w jaki艣 spos贸b urazi膰 innych uczestnik贸w spotkania. W takiej sytuacji nie przys艂uguje zwrot dokonanej wcze艣niej op艂aty za udzia艂 w imprezie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku uczestnika poprzez sprawdzenie jego dokumentu to偶samo艣ci. W przypadku gdy uczestnik nie mie艣ci si臋 w przedziale wiekowym lub nie wyra偶a zgody na okazanie dokumentu, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wst臋pu na imprez臋 takiej osobie. W takiej sytuacji nie przys艂uguje zwrot dokonanej wcze艣niej op艂aty za rezerwacj臋 miejsca.
 12. W przypadku rezygnacji z udzia艂u w imprezie wp艂acona kwota nie podlega zwrotowi. Kwesti臋 t臋 reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z jego tre艣ci膮, nie wyst臋puje mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy zawartej w drodze zg艂oszenia swojego udzia艂u w wydarzeniu ze 艣ci艣le okre艣lonym terminem realizacji, chyba 偶e strony porozumiej膮 si臋 inaczej.
 13. W przypadku rezygnacji z udzia艂u w imprezie z przyczyn losowych, jest mo偶liwo艣膰 wybrania innego terminu imprezy pod warunkiem przes艂ania do Organizatora informacji o swojej nieobecno艣ci najp贸藕niej na 26 godzin przed imprez膮. W przypadku wy偶szej ceny za udzia艂 obowi膮zuj膮cej w imprezie w nowym terminie, konieczne jest dokonanie dop艂aty.
 14. Odwo艂anie swojej obecno艣ci w dniu imprezy, lub nieobecno艣膰 na spotkaniu, wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem op艂acenia zarezerwowanego miejsca przez osob臋, kt贸ra zg艂osi艂a rezerwacj臋.
 15. Ze wzgl臋du na specyfik臋 organizowanych imprez, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji zg艂oszonej osobie, bez podania przyczyny.
 16. Organizator nie odpowiada za mniejsz膮 liczb臋 uczestnik贸w ni偶 wynikaj膮ca z planu spotkania podanego w ofercie i harmonogramie imprez.
 17. Ze wzgl臋du na specyfik臋 imprezy, zastrzegamy prawo do nie wpuszczenia os贸b sp贸藕nionych d艂u偶ej ni偶 15 minut.聽Osobom sp贸藕nionym, nie dopuszczonym do udzia艂u w imprezie nie przys艂uguje zwrot z tytu艂u niewykorzystanej p艂atno艣ci.
 18. W przypadku konieczno艣ci anulowania rezerwacji miejsca na imprezie z powodu z艂amania przez uczestnika regulaminu (np. w przypadku podania nieprawdziwych danych), zwr贸cona p艂atno艣膰 zostaje pomniejszona o op艂at臋 manipulacyjn膮 wynosz膮c膮 10 z艂 za ka偶de zarezerwowane miejsce.
 19. Uczestnik wype艂niaj膮c i wysy艂aj膮c formularz zg艂oszeniowy o艣wiadcza, i偶 zapozna艂 si臋 z niniejszym regulaminem i akceptuje go w pe艂ni.
 20. Wszelkie dodatkowe informacje dotycz膮ce warunk贸w korzystania z us艂ugi mo偶na uzyska膰 drog膮 mailow膮 – kontakt (at) minirandki.pl.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZACH W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII SARS-CoV-2

 1. Uczestnik zapisuj膮c si臋 na wydarzenie o艣wiadcza, 偶e wed艂ug swojej najlepszej wiedzy, nie jest osob膮 zaka偶on膮 wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. O wszelkich zmianach w tym zakresie zobowi膮zuje si臋 poinformowa膰 Organizatora przed spotkaniem.
 2. Uczestnik zgadza si臋 na udost臋pnienie przez Organizatora swoich danych osobowych Pa艅stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wyst膮pienia przypadku zara偶enia SARS-CoV-2 przez kt贸rego艣 z uczestnik贸w spotkania lub przez pracownika Organizatora lub lokalu, w kt贸rym odbywa si臋 spotkanie.
 3. Uczestnik ma obowi膮zek samodzielnego wyposa偶enia si臋 w 艣rodki ochrony osobistej.
 4. Uczestnik po wej艣ciu do lokalu ma obowi膮zek dezynfekcji d艂oni. P艂yny do dezynfekcji s膮 udost臋pnione Uczestnikom przez Organizatora.
 5. Zalecane jest u偶ywanie w艂asnych d艂ugopis贸w podczas trwania spotkania. W przypadku braku w艂asnego d艂ugopisu, Organizator udost臋pnia Uczestnikom d艂ugopisy, kt贸re s膮 dezynfekowane przed i po ka偶dym spotkaniu.
 6. Uczestnicy spotkania zobowi膮zuj膮 si臋 do utrzymania dystansu mi臋dzy innymi uczestnikami, a tak偶e pracownikami Organizatora oraz lokalu, w kt贸rym odbywa si臋 spotkanie.
 7. W celu zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa Uczestnik贸w minimalna odleg艂o艣膰 mi臋dzy stolikami wynosi 2 metry.
 8. Uczestnicy zobowi膮zani s膮 do zakrywania ust i nosa podczas trwania spotkania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszych stara艅 w celu osi膮gni臋cia zgodno艣ci z RODO, a tak偶e w celu dostarczania informacji o tym, jak Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane, poni偶ej przekazujemy niezb臋dne informacje w tym zakresie.

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest MiniRandki.pl z siedzib膮 w Krakowie.
 2. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych jest niezb臋dno艣膰 tego przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych us艂ug:
  鈥 Imi臋,
  鈥 Dwie pierwsze litery nazwiska lub ca艂e nazwisko,
  鈥 Numer telefonu,
  鈥 Adres mailowy,
  – Wiek
  – P艂e膰.
 4. Dane osobowe i kontaktowe uczestnik贸w przetwarzane s膮 na zasadzie dobrowolno艣ci i b臋d膮 przetwarzane tylko tak d艂ugo, jak d艂ugo s膮 niezb臋dne do realizowania cel贸w serwisu MiniRandki.pl lub do momentu, gdy us艂ugobiorca serwisu MiniRandki.pl wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela serwisu MiniRandki.pl.
 5. Pa艅stwa dane mo偶emy przekazywa膰 osobom upowa偶nionym przez nas 鈥 naszym pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych, aby wykonywa膰 swoje obowi膮zki.
 6. Uczestnik zgadza si臋 na udost臋pnienie przez Organizatora swoich danych osobowych Pa艅stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wyst膮pienia przypadku zara偶enia SARS-CoV-2 przez kt贸rego艣 z uczestnik贸w spotkania lub przez pracownika Organizatora lub lokalu, w kt贸rym odbywa si臋 spotkanie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale r贸wnie偶 niezb臋dne w celu zawarcia umowy kupna-sprzeda偶y wej艣ci贸wek na eventy organizowane przez MiniRandki.pl.
 8. Klientom serwisu przys艂uguje prawo 偶膮dania dost臋pu do tre艣ci ich danych oraz ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, jak r贸wnie偶 prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.